مشاوره و آموزش مدیریت

تدریس خصوصی مدیریت منابع انسانی

Human Resource Management : HRM

  • مفهوم مدیریت منابع انسانی: مديريت منابع انسانی،در جهت حفظ و افزایش رضايت کارکنان و رسیدن به اهداف سازمانی، سياست گذاری، برنامه ريزی فعاليت ها انجام میگردد.

  • هدف عمومی مديريت منابع انسانی : هدف افزايش کارآیی و اثربخشی نيروی انسانی درسازمان می باشد.

وظايف و مسئوليت های اختصاصی مديريت منابع انسانی :

جذب و گزينش نیروی انسانی
آموزش و توسعه منابع انسانی
طراحی سيستم های حقوق و دستمزد سازمان
شناخت استعداد و،انگيزه درونی نيروهای انسانی
ارائه برنامه مدون در خصوص حفظ سلامت روحی و جسمی منابع انسانی
 اقدام در خصوص جابجائی نیروی انسانی
برنامه ریزی در خصوص نظم، انظباط و رسيدگی به شکايات
ارزشيابی عملکرد سازمانی و  بررسی شايستگی کارکنان
برنامه ريزی نيروی انسانی
انجام اقدامات عملی در خصوص  از کار افتادگی،بازنشستگی و مستمری کارکنان
.

مدیریت منابع انسانی


برنامه ريزي براي تأمين نيروي انساني توسط مدیریت منابع انسانی سازمان :

تعيين صحيح نياز نیروی انساني، وظيفه اي است كه ساير وظايف اين مديريت را تحت تاثیر قرار ميدهد.

جنبه ي كمي نيروي انساني زماني بیان مي شود كه واحد جديدي درسازمان به وجود آيد و يا از نظرافزايش و كاهش تعداد نیرو در پست هاي سازماني تغييراتي ايجادگردد.

در افزايش كمي نيروهاي انساني مديريت به دو متغيرتوجه مي كند:

1- آيا فعاليت هاي سازماني نسبت به گذشته گسترش پيداميكند كه دربرگيرنده ي توسعه ي فعاليت هاست ونياز به نيروي بيشتري دارد.

2- امكان دارد فعاليت ها گسترش يابد ولي نيروي انساني حاضر به انجام كار بيشتري نيازهاي كمي رابرطرف كند .جنبه ي كيفي زماني مطرح است كه سازمان پست هاي خودراباتوجه به وظايف متصديان لازم مي سنجد،دراين سنجش توجه به سن،قواي جسماني، شخصيت فردي وصلاحيت اجرايي اعضالازمه ي مديريت است.
 

تدریس خصوصی مدیریت منابع انسانی توسطط
فوق لیسانس مدیریت MBA , دکتری مدیریت
09359597806
در شهر تهران - حسنی


تدریس خصوصی مدیریت MBA Tehran