روش نامه نگاری تجاری Free Business Letter Format Sample


روش و قاعده ی نوشتن یک نامه تجاری به صورت دستی و یا ارسال از طریق ایمیل یکسان است.

نمونه ساده :

روش نامه نگاری تجاری Free Business Letter Format Sample

نمونه حرفه ای :

روش نامه نگاری تجاری Free Business Letter Format Sample


-1 آدرس فرستنده
-2 تاریخ (با استایل آمریکایی mm/dd/yy یا انگلیسی dd/mm/yy فرقی ندارد)
-3 آدرس گیرنده
-4 مرجعی یا واحدی که نامه به آن محل باید ارسال شود (مثلا واحد تولید)
-5 عنوان فرد گیرنده نامه
اگر فرد گیرنده را می شناسیم : Dear Mr./ Mrs. / MS / Miss
اگر فرد گیرنده را نمی شناسیم : To whom it may | Concern Dear Sir / madam
-6 متن اصلی نامه
-7 تعارفات اخر نامه
- اگر فرد گیرنده را می شناسیم : قربان شما Your sincerely
- اگر فرد گیرنده را نمی شناسیم : موفق باشید Best regard / kind regard / your faithfully
8 . عنوان شغلی فرد گیرنده نامه
9. اسم فرستده
10. امضاء

روش نامه نگاری تجاری Free Business Letter Format Sample