برگذاری کنفرانس و همایش های آموزشی مدیریت


کلاس،دوره و کارگاه های آموزشی کارکنان و مدیران سازمان و ادارات دولتی و خصوصی

- برنامه ریزی استراتژیک از صفر تا 100
- تعیین و ارزیابی شاخص های کلیدی عملکرد KPI
- مدیریت ریسک
- مهندسي مجدد درسازمان BPR
- رهبری سازمان
- مدیریت انگيزشی
- مدیریت تغییر
- مدیریت زمان
- مدیریت بازاریابی
- مدیریت فروش
- مدیریت برند
- اصول و فنون مذاکره
- مدیریت ارتباط با مشتری CRM
    و ...